Kyrie, eleison.
Christe, eleison. 

  • Momento
    Perdón